2 lipca 2022

Polski Związek Hadowców Królików Rasowych

Polski Związek Hadowców Królików Rasowych

STATUT

STATUT

ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Związek Stowarzyszeń o nazwie, POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KRÓLIKÓW RASOWYCH, zwany dalej  Związkiem lub w skrócie PZHKR, jest  ogólnokrajowym związkiem zrzeszającym stowarzyszenia, kluby na prawach stowarzyszeń, związki stowarzyszeń, fundacje, ośrodki i inne osoby prawne działające na rzecz hodowli królików rasowych.

                                                                         §2

 1. Związek używa skrótu: PZHKR. Nazwa jest prawnie zastrzeżona.
 2.  Siedzibą związku  jest miejscowość : ZAWADKA gm. Księżpol.
 3. Terenem działania związku jest Rzeczpospolita Polska (w skrócie: RP). Dla realizacji celów statutowych związku może działać na terenie innych państw zposzanowaniem tamtejszego prawa.

                                                                  § 3

 1. Związek współpracuje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz hodowli królików i stosuje się do przepisów prawa  obowiązujących w tym zakresie.
 2. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, związków i zrzeszeń o podobnym zakresie działania.
 3. Związek może współpracować z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacjami sportowymi i społecznymi oraz innymi podmiotami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Związku.

                                                              § 4

 1. Związek jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
 2. Związek  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Związek używa pieczęci okrągłej oraz podłużnej, znaku słowno-graficznego, proporców i odznak  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po zatwierdzeniu i uchwaleniu przez Zarząd.
 4. Działalność Związku  oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 5. Związek może prowadzić działalność gospodarczą z której zyski                      przeznacza się na działalność statutową.
 6. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać                       pracowników,  w tym swoich członków.
 7. Walny Zjazd Delegatów może podjąć decyzję o możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 8. Kluby hodowców królików rasowych, na prawach stowarzyszeń, zwane dalej klubami, są wyspecjalizowanymi jednostkami  organizacyjnymi Związku, w którym się zrzeszają hodowcy królików danej rasy lub podobnych ras – w celu wykonywania wyższych zadań, w szczególności hodowlanych, dla uzyskania osobników wg wzorca rasowego.
 9. Kluby są oparte na krajowej juryzdykcji.
 10. W klubach nie można ustanowić członkostwa w Związku.
 11. Kluby chovatelů králíků (KCHK) sdružují chovatele králíků jednoho nebo několika – zpravidla z chovatelského hlediska podobných – plemen. Pro jedno konkrétní plemeno či plemena podobná může být ustaven pouze jeden chovatelský klub. Dla jednej rasy lub podobnej rasy można ustanowić tylko jeden klub hodowlany. Postavení a činnost chovatelských klubů je upraveno Stanovami ČSCH.
 12. Status i działalność klubów hodowców są regulowane statutem i regulaminami Związku.
 13. Kluby hodowców uczestniczą w wypełnianiu zadań  Związku, zgodnie z zasadami ogólnymi obowiązującego prawa, zgodnie ze statutem,  regulacjami wewnętrznymi, według  własnych planów  pracy i  własnego budżetu finansowego.právnymi predpismi, podľa stanov zväzu, ostatných interných predpisov, podľa

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

 1. Celem Związku jest:
  1. Zrzeszenie hodowców i miłośników królików,
  1. reprezentowanie interesu Związku  i  hodowców królików przed organami administracji państwowej, samorządowej, władzami innych organizacji i instytucji społecznych, gospodarczych, zawodowych  w kraju i zagranicą,
  1. ujednolicenie oznakowania królików w Polsce,
  1. zaprowadzenie ksiąg i rejestrów, hodowli i królików rasowych,
  1. wypracowanie jednolitego systemu oceny królików rasowych,
  1. wytyczanie głównych celów hodowlanych poprzez m.in. wzajemną pomoc koleżeńską, organizowanie szkoleń itp.
  1. Podejmowanie niezbędnych kroków, aby ułatwić członkom uczestnictwo w wystawach, pokazach i szkoleniach w kraju i za granicą.
 •  Związek realizuje swoje cele poprzez:
  • Upowszechnianie współczesnych osiągnięć naukowych w zakresie hodowli królików,
  • Inicjowanie właściwych kierunków hodowli królików rasowych , jak również tworzenie  warunków do ich rozwoju.
  • Powoływanie klubów hodowców królików rasowych w celu podnoszenia specjalistycznej wiedzy fachowej,
  • Rozpowszechnianie wśród członków Związku, hodowców i sympatyków wiedzy o życiu zwierząt, prawidłowej hodowli, sposobach jednolitego ich oznaczenia,
  •  Promowanie ochrony zdrowia zwierząt, zapobiegania ich chorobom poprzez stosowanie profilaktyki w hodowli oraz aktywne uczestnictwo w szkoleniach w zakresie ochrony przyrody.
  • Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie etyki hodowlanej,
  • Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.
  • kształtowanie kierunków hodowli, metod selekcji i oceny wartości hodowlanej i użytkowej królików,
  • prowadzenie ewidencji i dokumentacji hodowlanej,
  • rozszerzenie wiedzy i informacji dotyczących hodowli i królików,
  • organizowanie kursów, szkoleń, seminariów dotyczących hodowli, oceny fenotypu królików,
  •  podejmowanie zadań w hodowli ras rodzimych i odtwarzanie ras polskich.
  • organizowanie wystaw, pokazów, konkursów dotyczących hodowli królików,

ułatwianie uczestnictwa w wystawach krajowych i zagranicznych.

 1. organizowanie zakupów materiału hodowlanego oraz organizowanie i promocja sprzedaży materiału hodowlanego i użytkowego,
  1. prowadzenie działalności wydawniczej i publikacje w fachowej prasie itp.
  1.  tworzenie bazy materialnej koniecznej  do prowadzenia działalności statutowej.
  1. Kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy oraz zasad współżycia społecznego wśród członków związku.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Związek składa się z członków:
  1.  zwyczajnych,
  1. wspierających,
  1. honorowych.
 2. Członkiem Zwyczajnym Związku  mogą być organizacje pozarządowe lub inne osoby prawne, zwane dalej  Członkiem  :
  1. działające na rzecz rozwoju hodowli królików,
  1. niemające celów zarobkowych,
  1. niebędące partiami lub fundacjami utworzonymi przez partie polityczne,
  1. jeżeli złożą pisemną deklaracje członkowską i  wpłacą wpisowe.
  1. zostaną przyjęte w poczet członków uchwałą Zarządu Głównego Związku.
 3. Pisemny wniosek o przyjęcie na członka jest rozpatrywany w ciągu 60 dni  na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
 4.  Uchwała o uwzględnieniu wniosku (o przyjęciu na członka) jest doręczana zainteresowanemu w ciągu 20 dni od daty jej podjęcia.
 5. Uchwała o nieuwzględnieniu wniosku o przyjęcie na członka musi być uzasadniona na piśmie w terminie 20 dni od jej podjęcia.
 6. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia uchwały, za pośrednictwem Zarządu Głównego.
 7. Odwołanie to rozpatruje najbliższy Walny Zjazd Delegatów i jego uchwała  jest ostateczna.
 8. Kluby hodowców królików rasowych, mogą zostać zarejestrowane na prawach członka zwyczajnego Związku, po uzyskaniu  zgody Zarządu Głównego.
 9. Członkiem Zwyczajnym Związku, klub hodowców królików rasowych staje się  po rejestracji w KRS i  spełnieniu postanowień § 6 pkt.2 ppkt.d-e) niniejszego statutu.
 10. Członkiem wspierającym Związku może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów  Związku.

 1. Członkiem wspierającym zostaje osoba po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. O przyjęciu i skreśleniu  członka wspierającego  decyduje Zarząd Główny w formie uchwały.
 3. Złożenie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z przyjęciem treści statutu Związku i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 4. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi Związek.
 5. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla Związku.
 6. Członkowie zwyczajni i wspierający działają w Związku za pośrednictwem swego przedstawiciela-delegata lub przedstawicieli-delegatów wybranych zgodnie z własnym statutem, według klucza: przyjętego uchwałą Walnego Zjazdu.
 7. Delegaci członków zwyczajnych mają czynne i bierne prawa wyborcze do władz Związku.
 8. Osoby wybrane do władz statutowych Związku  mają obowiązek brać czynny udział w pracach tych organów.
 9. Członkowie Związku mają obowiązek stosować się do postanowień niniejszego statutu, uchwał, regulaminów i wytycznych władz Związku, brać czynny udział w pracach Związku oraz dążyć do realizowania celów i zadań statutowych.
 10. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie. Za dany rok składki członkowskie powinny być wpłacone do końca stycznia roku bieżącego.

§ 7

 1. Członek zwyczajny Związku ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego poprzez swoich delegatów;
  1. uczestniczenia w Walnym Zjeździe Delegatów Związku – z głosem stanowiącym;
  1. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Związku;
  1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Związku;
  1. korzystania z urządzeń Związku na warunkach określonych przez Zarząd;
  1. korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Związku;
  1. wglądu do protokołów, uchwał  z Walnych Zjazdów Delegatów  i sprawozdań z działalności władz Związku.
 • Członek wspierający i honorowy Związku, ma prawo do:
  • uczestniczenia w Walnych Zjazdach Delegatów  Związku z głosem doradczym;
  • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Związku;
  • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Związku;
  • korzystania z urządzeń Związku na warunkach określonych przez Zarząd;
  • korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Związku;
  • wglądu do protokołów Walnych Zjazdów Delegatów Związku i sprawozdań z działalności.

§ 8

 1. Członek zwyczajny Związku ma obowiązek:
 2. propagować cele Związku i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
 3. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
 4. opłacać regularnie składki członkowskie;
 5. troszczyć się o dobro i rozwój Związku;
 6. brać udział w Walnych Zjazdach Delegatów.
 7. Członek wspierający ma obowiązek:
 8. propagować cele Związku i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
 9. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
 10. wspierać działalność Związku na uzgodnionych zasadach;
 11. troszczyć się o dobro i rozwój Związku;
 12. brać udział w Walnych Zjazdach Delegatów.
 13. Członek honorowy Związku zobowiązany jest do:
 14. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
 15. troszczenia się o dobro i rozwój Związku.

                        § 9

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  1. wykluczenia przez Zarząd:

        • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku,

        • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Związku,

        • z powodu nie zapłacenia składek za rok bieżący – działanie w zwłoce         dłużej niż 6 miesięcy od datyokreślonej w § 6 pkt.20 statutu.

        • na pisemny, uzasadniony wniosek trzech członków Związku,

        • na wniosek sądu dyscyplinarnego,

 • utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
  • śmierci członka honorowego i wspierającego.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE  ZWIĄZKU

§ 10

 1. Władzami Związku  są:
  1. Walne Zebranie Delegatów Związku, zwane dalej Walnym Zjazdem Delegatów,
  1. Prezes Związku,
  1. Zarząd Główny , zwany dalej Zarządem,
  1. Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją Rewizyjną,
  1. Sąd Dyscyplinarny.
 2. Oprócz organów wymienionych w ust. 1 w Związku może działać również Rada Związku.
 3. Rada Związku powinna się składać z wszystkich prezesów Zarządów organizacji będących członkami zwyczajnymi Związku. Rada działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów .
 4. Rada jest organem doradczym i opiniującym. Jej zadaniem jest wspieranie Zarządu.
 5. Do kompetencji Rady Związku należy:
      1) wspomaganie Zarządu w jego bieżącej działalności;
      2) proponowanie Zarządowi kierunków działań i rozwoju Związku;
      3) opiniowanie spraw powierzonych jej przez Zarząd lub Prezesa         Związku;
      4) występowanie do Zarządu z inicjatywami nowych projektów i działań.
 6. Rada składa się z przedstawicieli zarządu organizacji –  członków zwyczajnych PZHKR.
 7. Przedstawiciel zarządu, nowo przyjętego członka zwyczajnego wchodzi w skład rady związku automatycznie.
 8. Rada Związku wybiera przewodniczącego i sekretarza, którzy kierują jej pracami.
 9. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący.
 10.  Do Składu  Rady mogą być wybrani przez Walny Zjazd Delegatów,  wskazani członkowie honorowi,  wskazane osoby przez członków wspierających i honorowych.
 11. Wszystkie organy władzy działają na podstawie uchwalonych regulaminów.
 12. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego.
 13. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych władz przez Walny Zjazd Delegatów Związku.
 14.  Członkostwo w Zarządzie Głównym , Komisji Rewizyjnej, Sądzie Dyscyplinarnym ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji;
 • ustania członkostwa w  organizacji, której jest się przedstawicielem;
 • odwołania przez Walny Zjazd Delegatów;
 1. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka Zarządu Głównego, członka Głównej Komisji Rewizyjnej, członka Sądu Dyscyplinarnego bądź wystąpienia innej okoliczności powodującej zmniejszenie ich składu,  uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią organu.
 2.  Delegatami na Walny Zjazd Delegatów Związku, są członkowie organizacji, innych osób prawnych, będących członkami zwyczajnymi Związku, wybrani prawomocną uchwałą macierzystych organizacji, które reprezentują.
 3. Regulamin wyboru Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku określa Zarząd Główny Związku.
 4. Statutowe założenia do tego Regulaminu są następujące:
  1. Organizacje wchodzące w skład PZHKR  otrzymują mandaty dla Delegatów proporcjonalnie do liczby swoich członków, za których jest opłacana składka na zasadach określonych przez Walny Zjazd Delegatów, wg stanu na 31grudnia roku ubiegłego.
  1. Organizacja, której liczebność jest zbyt mała do otrzymania mandatu wg proporcji, dostaje jeden mandat.
 5. Do władz Związku mogą kandydować tylko delegaci wybrani na Walny Zjazd Delegatów    Związku.
 6. Do władz PZHKR nie mogą kandydować osoby karane prawomocnym  wyrokiem  sądu.
 7. Do władz nie mogą kandydować pracownicy PZHKR lub organizacji członkowskich .
 8. Głosowanie w sprawach personalnych jest  tajne chyba, że co najmniej 2⁄3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym.
 9. Głosowanie w pozostałych wypadkach jest jawne chyba, że co najmniej 2⁄3 uprawnionych opowie się za głosowaniem tajnym.
 10. W Zebraniu założycielskim Związku, z głosem stanowiącym, biorą udział Członkowie Założyciele, których reprezentują 4 delegaci z każdej organizacji (bez względu na liczbę członków), legalnie wybrani prawomocną uchwałą.
 11. Z głosem doradczym w zebraniu założycielskim Związku uczestniczą zaproszeni goście.
 12. Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze  postanowienia statutu stanowią inaczej.

                                                          ROZDZIAŁ V

WALNY ZJAZD

§ 11

 1. Walny Zjazd Delegatów , jest najwyższą władzą Związku.
 2. W Walnym Zjeździe Delegatów  biorą udział:

  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 • Walny  Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 • Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów,  jest zwoływany raz na rok przez Zarząd  nie później niż do 30 czerwca. Termin i miejsce obrad podaje do wiadomości Zarząd wszystkich delegatom reprezentujących członków zwyczajnych  co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 • Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów  może się odbyć w każdym czasie. Jest  zwoływany przez Zarząd Główny z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny  wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.
 • Nadzwyczajny Walny Zjazd rozpatruje tylko sprawy, dla których został zwołany.
 • W wypadku nie zwołania przez Zarząd  nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Związku w terminie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku, obowiązki organizatora Zjazdu przejmuje Komisja Rewizyjna.
 • Walny Zjazd  wymaga obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 •  W przypadku braku połowy uprawnionych do głosowania Walny Zjazd odbywa się w II terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. Drugi termin winien być podany w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu.
 • Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
 • Walny Zjazd obraduje zgodnie z dziennym porządkiem obrad, przyjętym  regulaminem obrad, a uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z tym że za uchwałą musi się opowiedzieć co najmniej 1⁄3

        uprawnionych do głosowania obecnych na Zjeździe.

 1.  Podjęcie uchwały o wyborze prezesa Związku, wymaga uzyskania  bezwzględnej większości głosów  przez kandydata, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

                                                      § 12

 1.  Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów  należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku,
  1. uchwalania zmian statutu,
  1. wybór i odwoływanie wszystkich władz Związku,
  1. wybór i odwołanie członków władz Związku w czasie trwania kadencji,
  1. wybór w osobnym głosowaniu Prezesa Związku,
  1. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  1. uchwalanie budżetu,
  1. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Związku,
  1. uchwalanie regulaminów prac władz Związku,
  1. zatwierdzanie regulaminu Rady Związku,
  1. określanie zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Związku oraz przedstawicieli członków wspierających ,
  1. powołanie Kapituły Odznaczeń,
  1. zatwierdzanie regulaminu działania Kapituły Odznaczeń,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
  1. nadawanie, na wniosek Kapituły Odznaczeń, godności honorowego prezesa, honorowego członka Związku oraz przyznawanie honorowej statuetki i złotej odznaki Związku, na zasadach określonych w regulaminie Kapituły Odznaczeń,
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku,
  1. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  1. powoływanie i rozwiązywanie komisji specjalnych oraz uchwalanie ich regulaminów.
  1. ustalanie sumy, do jakiej Zarząd Główny może zaciągać zobowiązania,
  1. podejmowanie decyzji zbywaniu nieruchomości,
  1. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego władze,
  1. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
  1. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 13.

Prezes Związku (PZHKR).

 1. Prezesa Związku  wybiera Walny Zjazd Delegatów  w oddzielnym głosowaniu.
 2. Do obowiązków prezesa należy w szczególności:
  1.  reprezentowanie PZHKR  w kraju i za granicą,
  1.  przewodniczenie w pracach Zarządu ,
  1.  zawieranie i rozwiązywanie umów z dyrektorem  Biura Związku,
 • Prezesa zastępuje pierwszy wiceprezes, a w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków  drugi wiceprezes.
 • Prezes Związku składa oświadczenia woli w imieniu PZHKR  samodzielnie, a wiceprezes razem z innym członkiem Zarządu.
 • Prezes samodzielnie lub 2 wiceprezesów łącznie może ustanowić pełnomocnika do określonego rodzaju czynności lub do określonej czynności. Pełnomocnik działa na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego lub szczególnego.

§ 14

Zarząd Główny zwany Zarządem.

 1.  Zarząd Główny, jest powołany do kierowania całą działalnością Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.
 2. Zarząd Główny składa się z 5 do 7 osób.
 3. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym nie później niż 14 dni po zakończeniu Walnego Zjazdu, na którym został wybrany.
 4. Zarząd Główny wybiera spośród siebie: pierwszego i drugiego wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków – osoby te wraz z Prezesem Związku  tworzą  Zarząd Główny.
 5. Członków Zarządu wybiera Walny Zjazd Delegatów  w jednym głosowaniu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Związku, lub  wiceprezes na polecenie Prezesa.
 7. Nie uzyskanie przez Zarząd Główny absolutorium, jest jednoznaczne z odwołaniem jego członków. W takim wypadku Walny Zjazd Delegatów dokonuje wyboru nowego Zarządu Głównego lub podejmuje uchwałę o dalszym działaniu Zarządu Głównego.
 8. Członek Zarządu Głównego może być odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów z powodu naruszenia prawa, naruszenia statutu PZHKR  lub nienależytego wykonywania obowiązków.
 9. Członek Zarządu Głównego może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji z przyczyn wymienionych w ww.§ 14 pkt. 8 statutu, orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów,
 10. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnościach przysługuje członkowi Zarządu, członkowi Komisji Rewizyjnej odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów, które musi złożyć za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 11. Wniosek o odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu Głównego może złożyć Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna lub członek zwyczajny PZHKR.
 12.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo zawiesić Prezesa w pełnieniu obowiązków i zwołać w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZHKR. Decyzja Zarządu o zwieszeniu Prezesa podejmowana jest większością 2⁄3 głosów członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
 13.  Zawieszenie Prezesa w czynnościach nie pozbawia go członkostwa w Zarządzie.

                                                  § 15

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. realizacja celów Związku,
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
  1. kierowanie bieżącą pracą Związku,
  1. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  1. przedkładanie projektów dokumentów na Walny Zjazd Delegatów,
  1. sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku,
  1. podejmowanie uchwał o nabywaniu, lub obciążaniu majątku

           Związku,

 • ustalanie zasad tworzenia funduszów  i gospodarowanie tymi funduszami,
  • ustalanie i pobieranie opłat  za rejestrację i wydane rodowody królików,
  • zgłaszanie wniosków o nadanie odznaczeń, wyróżnień,
  • powoływanie i odwoływanie Prezydium Kolegium Sędziów,
  • uchwalanie regulaminów Kolegium Sędziów, regulaminu komisji problemowych, Biura Związku, wystaw i pokazów.
  • zatwierdzanie instrukcji związanych z pracami biura Związku, wystawami i pokazami.
  • sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
  • zatwierdzanie programu szkoleń sędziów i asystentów,
  • powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Związku oraz zatrudnianie i zwalnianie innych pracowników tego biura,
  •  reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  • podejmowanie decyzji o przystępowaniu PZHKR do innych organizacji,
  •  wybieranie delegatów na zjazdy organizacji, których PZHKR  jest członkiem zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych organizacjach,
  • zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów,
  • nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń hodowlanych z pokrewnymi podmiotami w kraju i za granicą,
  • określanie parytetu do wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów, dla poszczególnych Członków Związku w oparciu o aktualną listę członków na 31 grudnia minionego roku,
  • przyjmowanie i skreślanie członków Związku,
  • składanie wniosków do Walnego Zjazdu  Delegatów o odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Dyscyplinarnego w czasie trwania kadencji,
  • składanie wniosków do Sądu Dyscyplinarnego w sprawach o zawieszenie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów,
 • Doreprezentowania Związku na zewnątrz, jest upoważniony Prezes lub  I wiceprezes Zarządu  jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających  łącznie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez prezesa Związku .
 • Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu  działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.

                                                                     § 16

 1. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Związku i jego Dyrektora.
 2. Pracami Biura kieruje Dyrektor na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.
 3.  W uzasadnionych przypadkach głosowanie Zarządu może odbyć się w drodze telekonferencji, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści głosowanej uchwały. W takich sytuacjach protokół z podjęcia uchwały sporządza się na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 4. Zarząd Związku może powoływać Komisje  problemowe do opracowania zleconych przez Związek tematów i wykonania określonych zadań.
 5. W skład komisji problemowych wchodzą wybrani członkowie Zarządu  i ewentualnie zaproszeni specjaliści.
 6. Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji na pierwszym zebraniu.

                                                      ROZDZIAŁ VII

KOMISJA REWIZYJNA

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z  3 do 5 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz  sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie statutu i regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów Związku.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola statutowej działalności Związku,
  • składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań i wniosków,
  • składanie wniosków do Zarządu  o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów,
  • zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów , w przypadku określonym w §11 pkt.7 statutu,
  • składanie wniosków o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla władz Związku,
 • Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, w miarę potrzeby, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu  Głównego Związku .
 • Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, w czasie trwania kadencji, za  orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego, na okres do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów Związku.
 • Po każdej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, przyjmuje uchwały na podstawie których sporządza protokół z wytycznymi dla Zarządu o popełnionych błędach lub nieprawidłowościach i podaje termin na dokonanie korekt lub poprawek.

ROZDZIAŁ VIII

SĄD DYSCYPLINARNY

§ 18

 1. Sąd Dyscyplinarny działa na podstawie niniejszego statutu i regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów.
 2. Sąd Dyscyplinarny  składa się z 3-5  członków.
 3. Sąd Dyscyplinarny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym  nie później niż 14 dni po zakończeniu Walnego Zjazdu, na którym został wybrany i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Do zadań Sądu Dyscyplinarnego należy:
  1. orzekanie w sprawach pozbawienia członkostwa w Związku,
  1. orzekanie w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
  1. rozstrzyganie sporów o prawa i obowiązki członkowskie oraz spraw spornych wynikających z członkostwa w Związku.
  1. orzekania w sprawie etyki zawodowej sędziów i asystentów, członków władz Związku,
 5. Sąd Dyscyplinarny jest powoływany do rozstrzygania sporów między :
  1. Członkami Związku,
  1. członkami władz Związku,
  1. członkami Związku, a członkami władz Związku,
  1. członkami Związku a Związkiem.

5a) W wypadku odwołania lub zawieszenia członka Sądu Dyscyplinarnego lub niemożności udziału przez niego w pracach Sądu Dyscyplinarnego z innych powodów, na jego miejsce do składu Sądu Dyscyplinarnego uzupełnienie  składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią organu.

 • Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego jako pierwszej instancji służy stronom odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów, za pośrednictwem Sądu Dyscyplinarnego, w terminie 30 dni od otrzymania uzasadnienia orzeczenia, które musi być doręczone zainteresowanym w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.
 • Orzeczenie Walnego Zjazdu Delegatów  jest ostateczne.
 • Sąd Dyscyplinarny może orzec z ważnych powodów o wykonalności swojego orzeczenia nawet w wypadku jego nieprawomocności. W takiej sytuacji do czasu podjęcia uchwały przez Walny Zjazd Delegatów orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego jest wykonalne. Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.
 •  Odpis orzeczenia zapadłego w postępowaniu odwoławczym doręcza się stronom z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od wydania orzeczenia.

ROZDZIAŁ IX

KOLEGIUM SĘDZIÓW

§ 19

 1. W skład Kolegium Sędziów wchodzą wszyscy uprawnieni sędziowie i asystenci kwalifikowani Związku. Kolegium Sędziów działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny Związku.
 2. Prezydium Kolegium Sędziów, jest organem pomocniczym Zarządu do spraw oceny królików.
 3. Prezydium Kolegium Sędziów jest powoływanie i odwoływane przez Zarząd Główny Związku spośród sędziów mających czynne uprawnienia sędziowskie.
 4. Prezydium Kolegium Sędziów składa się z 3 do 5 członków w tym z Przewodniczącego i sekretarza.
 5. Do zadań Prezydium Kolegium Sędziów należy:
  1. Prowadzenie ewidencji sędziów i asystentów,
  1. Organizowanie egzaminów sędziowskich i asystenckich,
  1. Wydawanie legitymacji sędziowskich i asystenckich,
  1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących wiedzę i kwalifikacje sędziów i asystentów.
  1. Koordynacja i nadzór nad szkoleniami hodowców organizowanymi przez członków Związku,
  1. Współpraca z Zarządem Głównym przy ustalaniu corocznego terminarza wystaw i szkoleń.
  1. Zatwierdzanie składu obsad sędziowskich na wystawach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  1. Wyznaczanie obserwatorów wystaw,
  1. Publikacja i zatwierdzanie opracowanych przez komisje standaryzacyjne projektów zmian do obowiązującego wzorca,
  1. Bieżące informowanie Zarządu Głównego o działalności Prezydium Kolegium Sędziów,
  1. Coroczne składanie sprawozdań za rok ubiegły z wystaw i działalności sędziowskiej,
  1. Rozpatrywanie skarg na działalność sędziów i asystentów, związanych z wykonywaniem przez nich funkcji, w tym stosowanie środków dyscyplinujących przewidzianych w regulaminie Kolegium Sędziów lub kierowanie spraw do rozpatrzenia przez Sąd Dyscyplinarny.
  1. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o zmiany regulaminów i instrukcji.

ROZDZIAŁ X

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 20

 1. Majątek Związku powstaje:
  1. ze składek członkowskich, opłat wpisowego,
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  1. dochodów z własnej działalności,
  1. dochodów z majątku Związku,
  1. dotacji i subwencji,
  1. opłat za identyfikację królików i wydawaniem rodowodów,
  1. ofiarności publicznej.
 2.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie

      Związku i w kasie Związku. W kasie Związku do wysokości 3000zł.

 •  Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 •  Funduszami i majątkiem Związku zarządza Zarząd Główny w granicach ustalonych uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.
 • Składki członkowskie za rok bieżący powinny być wpłacone do końca stycznia roku bieżącego.
 • Nowo przyjęci członkowie Związku, uiszczają opłatę wpisowego oraz składkę członkowską w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku podejmuje  Zarząd Główny.
 • Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu  działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. Zmiana Statutu wymaga wprowadzenia jej do porządku obrad  w zawiadomieniu, z dołączeniem tekstu proponowanej zmiany oraz dołączeniem stanowiska Zarządu Głównego Związku.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Związku      podejmuje Walny Zjazd Delegatów  kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności przedstawicieli-delegatów reprezentujących co najmniej połowę członków zwyczajnych Związku.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Walny Zjazd Delegatów Związku,

      określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy  prawo o stowarzyszeniach.
 • Związek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ XII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 22

 1. Na okres od dnia powstania Związku do dnia 31.12.2018r., Zarząd  Związku na pierwszym posiedzeniu powoła I Prezydium Kolegium Sędziów w składzie 3 osobowym, spośród osób mających czynne uprawnienia sędziowskie w Polsce, do oceny feneotypu królików.
 2. I Prezydium Kolegium Sędziów do 31.03.2018r.opracuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Zarząd Główny Związku, program szkolenia sędziów i asystentów.
 3. Prezydium Kolegium Sędziów, w 2018 r. przeprowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne dla sędziów, asystentów – kandydatów na sędziów, asystentów, w celu podniesienia kwalifikacji i wyznaczy terminy egzaminów weryfikujących wiedzę przyszłych sędziów rzeczoznawców.

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 21.01.2018 r., poprawki do statutu 30.09.2020r.

                                                                     ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU:

1. …………………………………,

2. …………………………………,

            3…………………………………..,                                                                                                       4. ………………………………….,

5. ………………………………….,